Legal notice

1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.jetmix.nl.
De website is gecreëerd en wordt beheerd door Jetmix Verhuur en Exploitatiemaatschappij BV, waaronder ressorteert Jetmix BV. Hierna in deze gebruiksvoorwaarden tezamen aangeduid als Jetmix.

Door de website van Jetmix te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en door u worden aanvaard.
Indien u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u de website en de interactie die Jetmix u aanbiedt niet te gebruiken.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Jetmix toe. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jetmix om de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

3. Niet-toegestaan gebruik van de website

Bezoekers/gebruikers verklaren zich akkoord dat zij:

De informatie op de website van Jetmix niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier zullen gebruiken.

De website van Jetmix niet zodanig gebruiken dat deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.

De website van Jetmix niet gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).

De website van Jetmix niet gebruiken op een wijze dat inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

De website van Jetmix niet gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaand toestemming aan Jetmix te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Bij misbruik door de bezoekers/gebruikers van de intellectuele rechten, andere rechten van Jetmix of derden, verbindt u zich ertoe Jetmix of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen als gevolg van een inbreuk hierop.

4. Informatie op de website

De informatie, producten en diensten (“informatie”) die op of via de Jetmix website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Jetmix staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, update of nauwkeurigheid van deze informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Jetmix is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Jetmix behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

5. Links naar andere websites

De website van Jetmix kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Jetmix heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s van derden en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Jetmix houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

6. Links naar de Jetmix site

Het aanleggen van hyperlinks naar de website jetmix.nl is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jetmix. Het gebruik van de Jetmix site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

7. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van een Nederlandse rechtbank. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Jetmix aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de Jetmix website staan vermeld. Bezoekers worden geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Versie 2.0
Publicatiedatum: mei 2018

Direct een vraag?

Stuur een bericht
info@jetmix.nl

Wij zijn bereikbaar op
0183 505666